Substitusjonsplikten.

Kan noen kjemikalier virksomheten din bruker erstattes ? Alle virksomheter har plikt til å vurdere dette.

 Miljødirektoratets Faktaark M-104/2014 sier dette:

Substitusjon betyr erstatning. Substitusjonspliken innebærer at den enkelte virksomhet må vurdere sin kjemikaliebruk og gå over til mindre skadelige alternativer der dette kan skje uten urimelige kostnader eller ulempe. Alle virksomheter som yrkesmessig bruker produkter som inneholder helse-og miljøskadelige kjemikalier, skal vurdere substitusjon.

Hva må din virksomhet gjøre ?

Virksomheten har plikt til å finne ut hvilke kjemikalier som kan utgjøre en fare og vurdere risikoen for helse og/ eller miljøet. Du har plikt til å skaffe deg denne kunnskapen. Lovverket stiller krav om at du skal vurdere om produktene du bruker, inneholder farlige kjemikalier, kan erstattes av mindre farlige alternativer Kravene som følger av substitusjonspliktenskal innarbeides i bedriftens internkontroll. Alle vurderinger skal dokumenteres skriftlig.

Hvem gjelder substitusjonsplikten for ?

Alle virksomheter som bruker produkter som inneholder kjemikalier som kan være en risiko for helse og/eller miljø, omfattes av substitusjonsplikten. Dette gjelder for både brukere i privat og offentlig sektor.

Regelverk:

Produktkontrolloven omhandler helse og miljø og produktes egenskaper gjennom livsløpet. I § 3a står det at hvis virksomheten bruker et produkt som inneholder kjemiske stoffer som kan medføre helseskade eller miljøforstyrrelse, skal den vurdere om det finnes alternativer som medfører mindre risiko for slik virkning. Virksomheten SKAL i såfall velge dette alternativet, hvis det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe.

I tillegg til produktkontrolloven er substitusjon knyttet til arbeidsmiljøloven og kjemikalieforskriften som arbeidsmiljømyndighetene forvalter. Dokumentasjonskrav i forhold til substitusjon er hjemlet i internkontrollforskriften.

Les; http:/www.erdetfarlig.no/