fn sitt bærekraftsmål

Vi lar oss inspirere av Bodø Glimt som fronter det grønne skiftet med mottoet GI ALLT - for en bærekraftig fremtid. Vi kjører bioprodukter/fossilfrie i alle våre varesortimenter

Det grønne skiftet          

En dyd av nødvendighet

Vi har i to år levert bioprodukter til kjøkken i nordland. Bioprodukter til gulv/bord etc. Bioprodukter til industri/bilvask. Bioprodukter til opl. Dette fordi Macserien som produsent vektlegger miljøet 

 

KUROTEK as har siden 4 år tilbake levert miljøvennlige bærekraftige produkter innen dagligdags kjemi. Vi har alltid vært med på produktene som er tilgjengelige og vært gitt i enhver husholdning, også i storkjøkken og ikke minst innen renhold av kjøretøyer og anleggsmaskiner. I det siste 10 året har utviklingen av kjemi innen disse grener vært under en kontinuerlig utvikling, hvor en av retningene har vært fossilfrie miljøvennlige produkter. I dette segmentet har KUROTEK AS Bodø arbeidet, fordi vi mener at bidraget vårt til en bedre og miljømessig verden fra oss ligger her. Det er en dyd av nødvendighet at vi alle bidrar, selv om bidraget er lite , er det et steg i riktig retning.

 

 

 

 

«Vi lar oss inspirere av Bodø Glimt som fronter det grønne skiftet med mottoet

GI ALT- for en bærekraftig fremtid»

 

 

 

 

Hva betyr bærekraftige produkter for oss ?

 

La oss snakke om renhold og miljø hos hver og en av oss, om alt fra såpen du bruker i dusjen, til oppvasken du tar og til renhold av bilen din, samt hvordan du tar deg av all søpla som blir igjen etter alt dette.

 

Samfunnet må bevege seg mot en klimanøytral framtid, og vi har som ambisjon å være en dedikert partner på reisen. Kurotek a/s sin bærekraftsrapport gir en oversikt over hvordan vi jobber og presterer på de viktigste områdene innen bærekraft.

 

Hva betyr fossilfritt ?

Å definere hva som er fossilfrie produkter er ikke helt enkelt å si, ennå. Men vi beveger oss den veien.

Det er vanskelig å være fullstendig fossilfri. I ordets ytterste tolkning vil så å si ingen ting i verden være helt fossilfritt, ennå. Genseren du har på deg, sykkelen du sykler på, mobiltelefonen din. Alt er avhengig av fossile kilder for å produsere. Så grensen må trekkes et sted. For våre produkter går grensene ved selve kjemiproduktet, hvor den fossile delen er redusert maksimalt (nær 100%)

 

Returordning

Men som sagt ennå greier vi ikke å nå 100 % på grunn av emballasjen og transporten av kjemien. Kurotek a/s har alle sine produkter i plastemballasjen, dette betyr at vi har etablert en returordning for tomemballasjen, som vi ved retur fyller opp igjen med den kjemien som har vært i emballasjen. Dette fører til vesentlig mindre plast i omløp og den plasten som benyttes er i 100% omløp.

 

Transportere

Våre fossilfrie produkter omsettes i Scandinavia som høykonsentrat. Høykonsentratet skal i alle våre produktkategorier blandes ut med vann til det når bruksløsningen. Vann

er noe vi har nok av her til lands, så det trenger vi ikke sende rundt om i landet , slik våre kan gjøre. Et eksempel er at 15L høykonsentrat gir 210L bruksløsning.

Konklusjonen er at vi kan bruke Postverket, når andre må bruke trailere. Miljøet sparer vesentlig. Transportkostnader spart og mengden av plast i omløp spart.

 

 

 

 

Kvalitetsprodukter

Kurotek legger vesentlig vekt på produktene vi selger er av en kvalitet som må være minst like bra og litt bedre, som våre produkter, og ikke vesentlig dyrere. Dette er et vesentlig mål for oss å ha. Vi har et nært forhold til produsenten av våre produkter og en kontinuerlig forbedret produktlinje. Vi selger ikke produkter som ikke holder gode resultater, våre kunder er derfor med på å forbedre og videreutvikle våre miljøvennlige og bærekraftige produkter . Vårt hovedbudskap blir da å overbevise folk om miljøeffekter av å bruke våre produkter, kontra produkter som folk har vært vant til å benytte, som er med på å bryte ned miljøet.

 

Substitusjonsloven

Substitusjon betyr erstatning. Når vi snakker om substitusjon av kjemikalie dreier det seg med andre ord om å erstatte stoffer og produkter som er farlige for mennesker og miljø, med mindre skadelige alternativer.

Substitusjon betyr å erstatte eller fase ut helse- og miljøfarlige kjemikalier med mindre farlige alternativer.

 

Farlige kjemikalier skal ikke brukes dersom de kan erstattes med kjemikalier eller prosesser som ikke er farlige eller som er mindre farlige for arbeidstakerne.

 

Det er særlig aktuelt å erstatte kjemikalier som medfører risiko for kreft, skader på arvestoffet, reproduksjonsskader og allergi.

 

Fordeler med substitusjon :

1. Redusert risiko for skade på mennesker og miljø

2. Redusert behov for sikkerhetstiltak) og spesielle rutiner i forbindelse med produksjon, bruk, avfallshåndtering og transport

3. Redusert mengde farlig avfall

4. Reduserte utgifter til avfallshåndtering

5. Kravet om erstatning av farlige kjemikalier er hjemlet i arbeidsmiljøloven § 4-5 og produktkontroll § 3a.

 

Ved å risikokartlegge kjemikalier i det digitale stoffkartoteket Chemical Manager, får du enkelt en oversikt over hvilke kjemikalier som bør prioriteres i virksomhetens substitusjonsvurderinger. Med tilgang på en stor database med sikkerhetsdatablader kan virksomheten søke mot alternativ kjemikalier og sammenliknende risiko.

 

Substitusjonsplikt

Å bytte ut de farligste stoffene med mindre farlige, er lovpålagt alle virksomheter som yrkesmessig bruker produkter som inneholder helse- og miljøskadelige kjemikaler – ofte omtalt som substitusjonsplikt.

 

Gjennom både nasjonale lover, som Produktkontrollloven og Arbeidsmiljøloven, samt i det europeiske kjemikalieregelverket REACH, finner du krav om substitusjon.

 

Hva har vi gjort

Vi har pliktoppfyllende skaffet oss kunnskap om hvilke kjemikalier som kan utgjøre en fare og vurdert risikoen for helse og miljø. Dette skjer sammen med alle våre produkter oversender Sikkerhets- og datablad (SDB) til våre kunder.

 

Våre kunder:

- Jeg følger Produktkontrollloven §3a, her stilles krav til at du skal vurdere produktene du bruker, de som inneholder farlige kjemikaler, skal erstattes med mindre farlige alternativer.

- Du skal også vurdere om det kanskje er mulig å velge en annen arbeidsmetode der man kan unngå bruk av farlige kjemikaler.

- Merk at loven åpner for et unntak dersom det kan dokumenteres ved substitusjon kan medføre urimelig kostnad eller ulempe.

 

Miljøgevinster på dette

Det er viktig å sette samfunnseffekten av bruken av høykonsentrater kontra ferdig bruksløsning. Dette kommer best fram ved:

 

 

• Transport/Co2 Gevinst

Våre produkter produserer og leveres fra Stockholm Sverige via Oslo. Estimatet vårt tar for seg transport Oslo-Bodø- til forbruker.

De fleste BIO/fossilfrie produkter produserer på plastkanner på 15/10 og 5L.

Vi tar utgangspunkt i når det går 2 fat a 200 liter på en europalle, vil det gå 33 paller på en trailer i transport til Bodø.

1. En trailer frakter 13200 L høykonsentrat. (33 Europaller)

2. Ved høykonsentrat har traileren med seg 184 800 L bruksløsning.

3. Ved bruksløsning må det 14 trailere til, for å frakte dette kvanta.

4. Altså må det 13 trailere ekstra for å frakte bruksløsningen til Bodø, dette representerer en for oss Co2 gevinst på 93 % for dette eksemplet.

 

Det finnes selvfølgelig transportalternativer som kan redusere disse tallene, men uten at det går 300 -600 kjøretøyer på veien mot nord Norge pr døgn.

(https://www.regjeringen.no/contentassets/9a4393660e6643cca1c5039a8dac6406/

transportinfrastruktur_i_nord_norge_del1.pdf.pdf) Tar vi tungtransport på vei som den mest sannsynlige i vårt eksempel. Miljøgevinsten her er iøyenfallende.

 

· Effekter av returordningen

Et estimat av forbruket på plastkanner gjort for mai 2021 (koronaperioden) har vi solgt ut 410 kanner av  forskjellige størrelser. Med en snittvekt på 0,5 kg pr kanne

Gir dette om lag 205 kg plast pr måned, et estimert årsforbruk på ca 2400 kg.

Pr dato går dette så godt som 100 % til avfall.

Returordningen hvor vi fyller opp brukte plastkanner, vil vi kunne redusere plastforbruket med nær 80 % pr år. Da er det hensyn til ødelagte kan som ikke brukes satt til ca 20 %. Reduksjonen av plast til avfall vil i så måte være 1990 kg pr år. Miljøgevinsten her er også iøyenfallende.

 

· Anbefalinger

Med referanse til Forvalt.no/foretaksindexen/segmentering er det pr i dag 155 bedrifter innen vårt fagfelt. Dersom vi forutsetter at disse produserer 2000 kg plast hver (lavt estimat) vil avfallsmengden i Norge fra denne gruppen ligge på omtrent 310 000 kg plast i året. Når så nær sagt alle disse produserer ferdigløsninger og ikke høykonsentrat, er det godt innenfor å sette dette tallet til ca 4,3 mill. kg pr år. Tallet utregnet av bruksløsningen vår 210:15 x 310 000. Dersom man ser gjennomsnittlig på disse tallene og at alle bedriftene bruker høykonsentrat og returordning, vil miljøgevinsten ligge på ca 3,7 mill kg plast i året.

 

Gevinsten i alle sammenhenger vil øyensynlig generelt være overveldende i forhold til besparelser for miljøet. Kurotek er en liten bedrift med en omsetting som plasserer oss i det nedre skiktet av forbrukere på plast og Co2. Vi har likevel tillatt oss å bruke våre tall for analysen. Alle og enhver vet i disse analysene skulle storforbrukere, som forbruker betydelig større mengde plast og transporttjenester, men de opplagte og iøyenfallende resultater sier egentlig mer enn nok.

 

Konklusjon

Vi Kurotek as har ved denne bærekraftrapporten anmodet alle våre kunder, våre tilhengere og ikke minst det politiske miljøet i landet, til objektivt å vurdere våre argumenter for en mer livskraftig verden. En verden hvor vi tydelig signaliserer at vi vil være en del av FNs Bærekraftmål.

 

Vi bærer fram miljøvennlige produkter for heimen, for bedriften, for transportnæringen, for anleggsbransjen, for skoler og barnehager, for fylker og kommuner, for helsesektoren og ikke minst for den enkelte av dere.

 

Våre produkter vil være BIO-produkter, fossilfrie, Svanemerkede produkter som alle vil være med å bringe Norge mot et miljømål som vil gi en bedre verden.

 

 skrevet av

Thor Solø

 

 

www.Kurotek.no post@Kurotek.no